Uczennica zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w klasie. Ma trudności w nawiązywaniu szerszych kontaktów z rówieśnikami, jednak potrafi zgodnie współpracować w zespole. Podczas zajęć jest zdyscyplinowana, ale mało aktywna. Pracuje samodzielnie w wolnym tempie, czasem oczekuje pomocy. Stara się realizować zadania do końca na miarę swoich możliwości. Pracuje niesystematycznie, nie zawsze przygotowuje się do zajęć i wywiązuje z powierzonych zadań. Chętnie uczestniczy w przygotowaniu akademii szkolnych.

Wypowiada się krótkimi zdaniami. Mówi cicho, rzadko z własnej inicjatywy. Czyta poprawnie w wolnym tempie, zatrzymując się przy dłuższych wyrazach, a wyuczone teksty dość płynnie. Częściowo rozumie czytany tekst. Pisze starannie, opanowała pisownię najczęściej spotykanych wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi. Pod kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze krótkie wypowiedzi. Radzi sobie z obliczaniem obwodów figur. Popełnia błędy w wykonywaniu działań w zakresie 100. Z pomocą wykonuje łatwe obliczenia w zakresie 1000, rozwiązuje proste zadania tekstowe oraz dokonuje obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych. Posiada ogólną wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym. Potrafi korzystać z poznanych programów komputerowych. Stara się estetycznie wykonywać prace plastyczne i techniczne. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją. Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych. Dostatecznie opanowała umiejętności z języka angielskiego.


Uczennica łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Kulturalnie odnosi się do innych, stosuje zwroty grzecznościowe. Zgodnie współpracuje w grupie oraz przestrzega obowiązujących norm i zasad. Jest koleżeńska i miła i uczynna. Podczas zajęć dość aktywna, chętnie wykonuje zadania i polecenia. Pracuje samodzielnie w umiarkowanym tempie, czasem oczekuje pomocy. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu. Na ogół wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań, choć nie zawsze pracuje systematycznie. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.

Wypowiada się pełnymi zdaniami na bliskie tematy. Czyta poprawnie wyuczone teksty w dobrym tempie ze zrozumieniem. Pisze niezbyt starannie. Redaguje i pisze różne formy wypowiedzi po uprzednim opracowaniu w klasie. Ma trudności z zastosowaniem poznanych zasad ortograficznych. Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania tekstowe i obliczać obwody figur geometrycznych. Popełnia błędy w wykonywaniu działań w zakresie 100. Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje obliczenia w zakresie 1000, dokonuje łatwych obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych. Umie obserwować zjawiska przyrodnicze, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Sprawnie korzysta z poznanych programów komputerowych. Estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją. Z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach ruchowych. Bardzo dobrze opanowała umiejętności z języka angielskiego.


Uczennica kulturalnie odnosi się do innych, używa form grzecznościowych. Zna normy zachowania obowiązujące w szkole i ich przestrzega. Swobodnie nawiązuje i utrzymuje pozytywne kontakty w grupie społecznej. Jest pogodna, miła i koleżeńska, zgodnie współpracuje w zespole. Dość aktywnie uczestniczy w zajęciach. Dobrze koncentruje się na

wykonywanym zadaniu. Pracuje samodzielnie, w umiarkowanym tempie. Zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.

Wypowiada się pełnymi zdaniami na bliskie tematy. Czyta w umiarkowanym tempie, poprawnie, a wyuczone teksty płynnie. Częściowo rozumie czytany tekst. Pisze starannie, zna podstawowe zasady ortografii, ale nie zawsze ich przestrzega. Samodzielnie układa i zapisuje różne formy wypowiedzi po uprzednim opracowaniu w klasie. Radzi sobie z dodawaniem, odejmowaniem w zakresie 100 i obliczaniem obwodów figur. Tabliczka mnożenia wymaga utrwalenia. Pod kierunkiem nauczyciela liczy w zakresie 1000, rozwiązuje proste zadania tekstowe, dokonuje łatwych obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych. Interesuje się światem przyrody, chętnie go poznaje, obserwuje i wyciąga prawidłowe wnioski. Sprawnie korzysta z poznanych programów komputerowych. Estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne stosując różne techniki. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją. Chętnie uczestniczy zajęciach ruchowych. Bardzo dobrze opanowała sprawności językowe z języka angielskiego.


Uczennica swobodnie nawiązuje i utrzymuje pozytywne kontakty w grupie społecznej. Jest koleżeńska, uczynna i potrafi zgodnie współpracować w zespole. Zna i zazwyczaj respektuje reguły dotyczące norm współżycia w klasie oraz zachowuje właściwe relacje z osobami dorosłymi. Podczas zajęć pracuje samodzielnie, wytrwale, w dobrym tempie. Dobrze koncentruje się na wykonywanym zadaniu. Zwykle wywiązuje się z powierzonych zadań, choć nie zawsze systematycznie przygotowuje się do zajęć. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.

Wypowiada się krótkimi zdaniami na bliskie tematy. Czyta poprawnie wyuczone teksty w umiarkowanym tempie; zatrzymuje się przy dłuższych wyrazach. Częściowo rozumie przeczytany tekst. Pisze starannie i dba o estetykę zeszytu. Ma trudności z zastosowaniem poznanych zasad ortograficznych. Pod kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze różne formy wypowiedzi. Samodzielnie oblicza obwody figur. Radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 100. Słabo utrwaliła mnożenie i dzielenie. Z pomocą wykonuje łatwe obliczenia w zakresie 1000, obliczenia zegarowe, kalendarzowe, pieniężne oraz rozwiązuje proste zadania tekstowe. Aktywnie obserwuje przyrodę oraz dostrzega zależności w niej zachodzące. Potrafi korzystać z poznanych programów komputerowych. Prace plastyczno- techniczne są estetyczne i pomysłowe. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją. Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Dobrze opanowała umiejętności z języka angielskiego.


Uczeń zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych. Zna normy zachowania obowiązujące w szkole i zazwyczaj ich przestrzega. Swobodnie nawiązuje i utrzymuje pozytywne kontakty w grupie społecznej. Jest pogodny, koleżeński, potrafi zgodnie współpracować w zespole. Dość aktywnie i w dobrym tempie pracuje podczas zajęć. Potrafi skupić swoją uwagę na wykonywanym zadaniu. Wywiązuje się ze swoich zobowiązań oraz systematycznie przygotowuje się do zajęć. Chętnie podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły.

Wypowiada się swobodnie na różne tematy zdaniami złożonymi. Czyta poprawnie, płynnie i ze zrozumieniem wyuczone teksty. Pisze starannie, zna podstawowe zasady ortografii, ale nie zawsze ich przestrzega. Samodzielnie układa i zapisuje różne formy wypowiedzi po

uprzednim opracowaniu w klasie. Działania arytmetyczne w zakresie 100 wykonuje na ogół poprawnie. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, dokonuje łatwych obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych oraz oblicza obwody figur. Pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje łatwe zadania złożone i liczy w zakresie 1000. Interesuje się światem przyrody, chętnie go poznaje, obserwuje i wyciąga prawidłowe wnioski. Sprawnie korzysta z poznanych programów komputerowych. Prace plastyczno- techniczne są estetyczne i pomysłowe. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją. Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Jest bardzo sprawny fizycznie. Dobrze opanował umiejętności z języka angielskiego.


Uczennica zachowuje się kulturalnie i zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych. Swobodnie nawiązuje i utrzymuje pozytywne kontakty w grupie społecznej. Jest koleżeńska, miła i uczynna. Zgodnie współpracuje w zespole oraz przestrzega obowiązujących zasad. Podczas zajęć jest dość aktywna, pracuje zwykle samodzielnie, w dobrym tempie, koncentruje się na wykonywanym zadaniu. Zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Chętnie podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły.

Wypowiada swoje myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na różne tematy. Czyta ze zrozumieniem, płynnie, wyraziście i w dobrym tempie. Pisze czytelnie, nie zawsze starannie. Zna podstawowe zasady ortografii, ale nie zawsze ich przestrzega. Samodzielnie układa i zapisuje różne formy wypowiedzi po uprzednim opracowaniu w klasie. Radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 100 i oblicza obwody figur. Utrwalenia wymagają mnożenie i dzielenie. Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje łatwe obliczenia w zakresie 1000, obliczenia zegarowe, kalendarzowe, pieniężne oraz rozwiązuje proste zadania tekstowe. Biegle korzysta z poznanych programów komputerowych. Aktywnie obserwuje przyrodę oraz dostrzega zależności w niej zachodzące. Estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją. Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Bardzo dobrze opanowała sprawności językowe z języka angielskiego.


Uczeń zna zasady kulturalnego zachowania i normy obowiązujące w szkole i ich przestrzega. Używa form grzecznościowych. Z łatwością nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami. Jest koleżeński, uczynny i potrafi zgodnie współpracować w zespole. Podczas zajęć dość aktywny, pracuje w dobrym tempie. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu. Wykazuje inicjatywę i samodzielność. Zazwyczaj dotrzymuje warunków zawartych umów i wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.

Wypowiada swoje myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na różne tematy. Czyta ze zrozumieniem, poprawnie i w dobrym tempie. Samodzielnie układa i zapisuje różne formy wypowiedzi po uprzednim opracowaniu w klasie. Pisze czytelnie, niezbyt starannie. Zna i zwykle stosuje poznane zasady ortograficzne. Rozpoznaje poznane części mowy. Bezbłędnie wykonuje działania na liczbach w zakresie 100. Rozwiązuje i układa zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Sprawnie liczy w zakresie 1000, oblicza obwody figur geometrycznych, wykonuje obliczenia zegarowe, pieniężne i kalendarzowe. Umie obserwować zjawiska przyrodnicze, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Biegle korzysta z poznanych programów komputerowych. Estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne. Śpiewa poznane piosenki. Z zaangażowaniem uczestniczy zajęciach ruchowych. Jest sprawny i interesuje się sportem. Dobrze opanował sprawności językowe z języka angielskiego.

Uczennica zna i respektuje zasady współżycia w klasie oraz zachowuje właściwe relacje z dorosłymi. Swobodnie nawiązuje i utrzymuje pozytywne kontakty w grupie. Zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych. Jest koleżeńska, uczynna i potrafi zgodnie współpracować w zespole. Dość aktywnie uczestniczy w zajęciach, przejawia pewne trudności w koncentracji uwagi. Pracuje w umiarkowanym tempie, czasem potrzebuje pomocy. Na ogół wywiązuje się z powierzonych zadań, choć nie zawsze pracuje systematycznie. Chętnie angażuje się w życie klasy.

Wypowiada się krótkimi zdaniami na temat własnych przeżyć. Czyta poprawnie teksty wyuczone w umiarkowanym tempie; zatrzymuje się przy dłuższych wyrazach. Czytany tekst rozumie częściowo. Pisze czytelnie zachowując właściwy kształt i łączenia liter. Ma trudności z zastosowaniem poznanych zasad pisowni. Pod kierunkiem nauczyciela redaguje krótkie wypowiedzi oraz wskazuje poznane części mowy. Popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100. Mnożenie i dzielenie wymaga utrwalenia. Z pomocą dokonuje łatwych obliczeń w zakresie 1000, obliczeń zegarowych, kalendarzowych, pieniężnych oraz rozwiązuje proste zadania tekstowe. Samodzielnie oblicza obwody figur. Zna życie roślin i zwierząt w różnych ekosystemach. Sprawnie korzysta z poznanych programów komputerowych. Prace plastyczne i techniczne wykonuje starannie. Chętnie śpiewa poznane piosenki i uczestniczy w zajęciach ruchowych. Bardzo dobrze opanowała sprawności językowe z języka angielskiego.

Uczeń jest ambitny, obowiązkowy, odpowiedzialny i systematyczny. Do wykonania każdego zadania przystępuje z dużym zaangażowaniem. Pracuje samodzielnie, w skupieniu, w bardzo dobrym tempie, zawsze kończy rozpoczętą pracę. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Jest koleżeński, uczynny, łatwo nawiązuje i utrzymuje pozytywne kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Potrafi współpracować w zespole oraz przestrzega obowiązujących w szkole norm i zasad. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.

Wypowiada się logicznie, pełnymi zdaniami na dany temat. Płynnie i ze zrozumieniem czyta przygotowane teksty. Samodzielnie układa i zapisuje różne formy wypowiedzi. Opanował opracowane zasady ortograficzne. Rozpoznaje poznane części mowy. Pisze starannie i dba o estetykę zeszytu. Bezbłędnie wykonuje działania na liczbach w zakresie 100. Rozwiązuje i układa zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Sprawnie liczy w zakresie 1000, oblicza obwody figur geometrycznych, wykonuje obliczenia zegarowe, pieniężne i kalendarzowe. Interesuje się światem przyrody, chętnie go poznaje, obserwuje i wyciąga prawidłowe wnioski. Biegle korzysta z poznanych programów komputerowych. Prace plastyczne i techniczne są estetyczne, pomysłowe i oryginalne. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją. Aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach ruchowych. Jest sprawny fizycznie. Bardzo dobrze opanował umiejętności językowe z języka angielskiego.

Uczeń swobodnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Jest pogodny, koleżeński i potrafi współpracować w zespole. Zna zasady kulturalnego zachowania i normy obowiązujące w szkole i zazwyczaj ich przestrzega. Aktywnie uczestniczy w zajęciach, pracuje samodzielnie, w umiarkowanym tempie. Potrafi skupić swoją uwagę na wykonywanym zadaniu. Zwykle wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań, choć nie zawsze systematycznie przygotowuje się do zajęć. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.

Wypowiada się swobodnie, zdaniami, na różne tematy. Czyta ze zrozumieniem, poprawnie, w dobrym tempie i z właściwą intonacją. Pisze czytelnie, zachowując właściwy kształt i łączenia liter. Ma trudności z zastosowaniem poznanych zasad ortograficznych. Z pomocą rozpoznaje poznane części mowy, układa i zapisuje różne formy wypowiedzi po uprzednim opracowaniu w klasie. Na ogół bezbłędnie wykonuje działania na liczbach w zakresie 100. Rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Sprawnie liczy w zakresie 1000, oblicza obwody figur, wykonuje obliczenia zegarowe, pieniężne i kalendarzowe. Interesuje się światem przyrody, wyciąga trafne wnioski z obserwowanych zjawisk. Sprawnie korzysta z poznanych programów komputerowych. Stara się estetycznie wykonywać prace plastyczne i techniczne. Ładnie śpiewa poznane piosenki. Aktywnie uczestniczy zajęciach ruchowych i grach zespołowych. Bardzo dobrze opanował umiejętności językowe z języka angielskiego.

Uczeń zna zasady obowiązujące w szkole i zwykle ich przestrzega. Stara się nawiązywać pozytywne kontakty z rówieśnikami i współpracować w zespole. Podczas zajęć jest bierny, często zaabsorbowany własnymi myślami, przejawia trudności w koncentracji uwagi. Wymaga permanentnej mobilizacji do pracy. Podjęte zadanie wykonuje samodzielnie i szybko, ale czasem pochopnie. Nie zawsze pracuje systematycznie i wywiązuje się z powierzonych zadań. W czasie zabaw przestrzega zasad bezpieczeństwa. Chętnie uczestniczy w akademiach szkolnych.Odpowiada na pytania lakonicznie, wyrazami lub krótkimi zdaniami. Potrzebuje zachęty, nie wypowiada się z własnej inicjatywy. Czyta sprawnie teksty o różnej trudności ze zrozumieniem, w dobrym tempie, lecz mało wyraziście. Pisze szybko, niestarannie. Zna i zwykle stosuje poznane zasady ortograficzne. Z pomocą nauczyciela redaguje i zapisuje różne formy wypowiedzi. Biegle wykonuje działania na liczbach w zakresie 100. Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Sprawnie liczy w zakresie 1000, wykonuje obliczenia zegarowe, pieniężne, kalendarzowe i oblicza obwody figur. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym. Sprawnie korzysta z poznanych programów komputerowych. Prace plastyczne i techniczne wykonuje niezbyt starannie, nie zawsze uwzględnia temat. Śpiewa poznane piosenki. Stara się poprawnie wykonywać ćwiczenia ruchowe. Bardzo dobrze opanował umiejętności z języka angielskiego.

Uczeń zna zasady kulturalnego zachowania oraz normy obowiązujące w szkole i zazwyczaj ich przestrzega. Zachowuje właściwe relacje z dorosłymi łatwością, nawiązuje także pozytywne kontakty z rówieśnikami. Stara się być koleżeński i zgodnie współpracować w zespole. Podczas zajęć dość aktywny, pracuje samodzielnie, w umiarkowanym tempie, zazwyczaj koncentruje się na wykonywanym zadaniu. Na ogół pracuje systematycznie i wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Chętnie angażuje się w życie klasy.

Wypowiada się krótkimi zdaniami na temat własnych doświadczeń. Czyta w dobrym tempie, ze zrozumieniem, poprawnie i płynnie wyuczone teksty. Pisze czytelnie, niezbyt starannie. Ma trudności z zastosowaniem poznanych zasad pisowni. Pod kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze różne formy wypowiedzi oraz wskazuje poznane części mowy. Radzi sobie z dodawaniem, odejmowaniem w zakresie 100 i obliczaniem obwodów figur. Dobrze utrwalił mnożenie i dzielenie. Z pomocą dokonuje łatwych obliczeń w zakresie 1000, obliczeń zegarowych, kalendarzowych, pieniężnych. Ma trudności w analizie i rozwiązywaniu zadań tekstowych. Zna życie roślin i zwierząt w różnych ekosystemach. Obserwuje i opisuje zjawiska przyrodnicze. Potrafi korzystać z poznanych programów komputerowych. Stara się estetycznie wykonywać prace plastyczne i techniczne. Śpiewa poznane piosenki. Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Dobrze opanował umiejętności z języka angielskiego.

Uczennica zna i respektuje reguły dotyczące norm współżycia w klasie oraz zachowuje właściwe relacje z osobami dorosłymi. Jest koleżeńska, uczynna i używa form grzecznościowych. Swobodnie nawiązuje i utrzymuje pozytywne kontakty w grupie społecznej, potrafi zgodnie współpracować w zespole. Dość aktywnie uczestniczy w zajęciach. Pracuje samodzielnie, w umiarkowanym tempie, koncentruje się na wykonywanym zadaniu. Na ogół wywiązuje się z powierzonych zadań, choć nie zawsze pracuje systematycznie. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.

Wypowiada się zdaniami na bliskie jej tematy. Czyta poprawnie wyuczone teksty w dobrym tempie; zatrzymuje się przy dłuższych wyrazach. Częściowo rozumie przeczytany tekst. Pisze niezbyt starannie. Ma trudności z zastosowaniem poznanych zasad ortograficznych. Pod kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze różne formy wypowiedzi oraz wskazuje poznane części mowy. Samodzielnie oblicza obwody figur. Popełnia błędy w obliczeniach w zakresie 100. Z pomocą wykonuje łatwe obliczenia w zakresie 1000, rozwiązuje proste zadania tekstowe, dokonuje obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych. Umie obserwować zjawiska przyrodnicze, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Sprawnie korzysta z poznanych programów komputerowych. Estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją. Z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach ruchowych. Dobrze opanowała sprawności językowe z języka angielskiego.

Bogusława Pachur

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek

  Polecam wordpress.com

  Skomentuj

  Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

  Logo WordPress.com

  Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie na Facebooku

  Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

  Połączenie z %s

  %d blogerów lubi to: