Scenariusz lekcji „POLAK MAŁY”, klasa 1


Cele ogólne:
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i opisywania poszczególnych symboli
narodowych,
• poznanie słów i melodii hymnu narodowego,
• doskonalenie i utrwalenie wiadomości na temat własnego kraju,
• zapoznanie z mapą Polski.
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
• wymienić trzy symbole narodowe Polski,
• zaśpiewać pierwszą zwrotkę hymnu narodowego wraz z refrenem,
• zachować właściwą postawę podczas śpiewanego hymnu,
• wytłumaczyć co oznaczają kolory, z których składa się nasza flaga,
• właściwie odczytać i wskazać na mapie: Warszawę, rzekę Wisłę, Morze Bałtyckie,
Tatry i miejscowość, w której mieszka,
• opisać godło swojego kraju.
Metody:
• słowna – pogadanka, rozmowa kierowana
• oglądowa – pokaz
• metoda aktywności twórczej
Formy pracy:
• grupowa,
• zespołowa,
• indywidualna.
Środki dydaktyczne i materiały (załączniki) pomocnicze:
• duża postać Małego Polaka (zawieszona na początku zajęć na tablicy),
• flagi – osiem ( będą wkładane w dłoń postaci Małego Polaka), (załącznik 1)
• film edukacyjny pt.: „Polskie symbole narodowe”,
( http://www.pamiec.pl/historiawkolorach/ ),
• 3 ilustracje: flaga, godło i hymn (kilka pierwszych wersów z nutami i pięciolinią) –
(załącznik 2)
• puzzle w kopertach (załącznik 3), kartka z konturem godła,
• nagranie hymnu (hymn ze słowami i sam podkład)
• słowa hymnu dla nauczyciela (załącznik 4)
• białe i czerwone karteczki (dla każdego dziecka po jednej białej i czerwonej)
• białe, papierowe prostokąty do wykonania flagi, patyczki lub słomki (dla każdego
dziecka po jednym)
• konturowa mapa Polski z zaznaczonymi czterema punktami i rzeką Wisłą,
• ilustracje przedstawiające: Warszawę, Morze Bałtyckie, Tatry, miejscowość w której
mieszkają dzieci (załącznik 5) wraz z podpisami,
• imienne dyplomy dla wszystkich uczestników zajęć.
Przewidywany czas trwania lekcji: 45 minut (jedna jednostka lekcyjna)
Należy przygotować przed lekcją:
• na biurku: film edukacyjny pt.: „Polskie symbole narodowe”, 3 ilustracje: flaga, godło i
hymn, magnetofon i nagranie hymnu, konturowa mapa Polski, ilustracje (Warszawa,
Morze Bałtyckie, Tatry, miejscowość w której mieszkają dzieci), dyplomy dla dzieci,
• na tablicy: duża postać Małego Polaka, osiem małych flag,
• dla każdego dziecka: puzzle w kopertach z konturem godła, elementy do wykonania
flagi ( czerwona karteczka podklejona dwustronną taśmą klejącą lub klej, biały
prostokąt, słomka).

Przebieg zajęć


1. Przedstawienie postaci z filmu. (załącznik 1)
(przewidywany czas: 2 minuty)
Przywitanie z dziećmi i przyczepienie na tablicy postaci Małego Polaka z filmu.
Ten chłopczyk zaprasza was do obejrzenia krótkiego, ale bardzo ważnego filmu. Jeśli
będziecie uważnie słuchać, może uda się Wam wykonać wszystkie zadania, które
dzisiaj dla Was przygotował. Za każde poprawnie wykonane zadanie Mały Polak
dostanie dzięki Wam jeden punkt w postaci małej flagi.
2. Projekcja filmu pt.: „Polskie symbole narodowe”.
(przewidywany czas: 6 minut)
( http://www.pamiec.pl/historiawkolorach/ )
3. Rozmowa kierowana z dziećmi (po obejrzeniu filmu). (załącznik 2)
(przewidywany czas: 2 minuty)
Co takiego posiada każde państwo, niezależnie od wielkości i bogactwa?
(Dzięki tym trzem symbolom łatwiej nam rozpoznać dane państwo)
Dzieci wymieniają:
– FLAGA – nauczyciel zawiesza ilustrację z polską flagą na tablicy,
– HYMN – nauczyciel umieszcza kilka początkowych taktów hymnu z podpisem
Mazurek Dąbrowskiego,
– GODŁO – przywieszenie na tablicy ilustracji przedstawiającej godło Polski.
Jeśli dzieci będą miały problemy, nauczyciel może „podpowiedzieć” za pomocą
wcześniej powieszonych na tablicy ilustracji godła, flagi i hymnu.
 Flaga, hymn i godło to nasze SYMBOLE NARODOWE
FLAGA 1 – Za poprawne odpowiedzi wybrane dziecko wkłada w rękę Małego Polaka
(przywieszonego na tablicy) pierwszą flagę.
4. GODŁO – układanie puzzli (w formie kolorowanki). (załącznik 3)
(przewidywany czas: 6 minut)
Zadaniem dzieci jest ułożenie puzzli, które składają się z sześciu elementów.
Podczas tego ćwiczenia nauczyciel w zależności od klasy, z którą pracuje może zdecydować
się na pracę indywidualną lub w grupach.
• INDYWIDUALNIE
Dzieci otrzymują sześć gotowych puzzli w kopercie. Zadaniem każdego dziecka jest
przyklejenie puzzli w taki sposób, by powstało godło. Dla ułatwienia na kartce narysowany jest kontur godła, wewnątrz którego mają się znaleźć puzzle.
Gotowe prace dzieci pokazują Małemu Polakowi, który towarzyszy im podczas całej lekcji.
Czy nasze godło wygląda tak jak powinno?
(brak kolorów)
Dzieci wraz z nauczycielem opisują wspólnie jakie kolory znajdują się na godle. Nauczyciel
jeszcze raz pokazuje jak wygląda godło. Przypomina jakimi kolorami powinny być
pokolorowane poszczególne jego elementy ( TŁO – na czerwono, SZPONY, DZIÓB i KORONA –
na żółto). Każde z dzieci otrzymuje swoje godło do domu, ich zadaniem będzie piękne
pokolorowanie go i przyniesienie do szkoły w dniu następnym.
• CAŁĄ KLASĄ LUB W GRUPACH
Nauczyciel pokazuje dzieciom duże elementy kolorowanki, które powinny utworzyć godło.
Szóstka wybranych dzieci łączy ze sobą kolejne elementy kolorowanki(powinna być
naprawdę duża). Stworzone w ten sposób godło dzieci przyklejają do dużego arkusza szarego
papieru.
Czy tak naprawdę wygląda nasze godło?
(brak kolorów)
Tak jak podczas pracy indywidualnej nauczyciel omawia z dziećmi kolory poszczególnych
części godła. Kolorowanie godła będzie miało miejsce w dniu następnym, w celu
wzmocnienia i powtórzenia wiadomości. Nauczyciel wskazuje na godło przyczepione do
tablicy na początku zajęć.
FLAGA 2 – Za dokładną i staranną pracę oraz ułożenie godła wybrane dziecko wkłada w rękę
Małego Polaka drugą flagę.
5. HYMN – nauka hymnu. (załącznik 4)
(przewidywany czas: 8 minut)
Dzieci wsłuchują się w słowa i melodię hymnu. Podział klasy na dwie części i nauka słów
poprzez naprzemienne mówienie po jednym wersie (pierwsza zwrotka i refren).
Odśpiewanie fragmentu hymnu z podkładem.
Przypomnienie dzieciom o właściwej postawie podczas śpiewania hymnu (stoimy na
baczność i zachowujemy powagę należną śpiewanej przez nas pieśni).
W zależności od znajomości słów hymnu przez daną klasę i chęci do nauki, nauczyciel
może zdecydować się na nauczenie dzieci kolejnych zwrotek hymnu lub poprzestać na
dwóch zwrotkach i refrenie.
FLAGA 3 – Za poprawnie odśpiewany na baczność hymn, nauczyciel przyznaje dzieciom
kolejną (trzecią) flagę, którą wybrane dziecko wkłada w rękę Małego Polaka.

6. HYMN – „Biało – czerwone TAK lub NIE”.
(przewidywany czas: 4 minuty)
Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku po białej i czerwonej karteczce. Dzieci sygnalizują swoją
odpowiedź za pomocą białego i czerwonego koloru podniesionego w górę. Kolor czerwony –
oznacza NIE, kolor biały – oznacza TAK.
Czytane przez nauczyciela zdania:
• Hymn jest pieśnią narodową. (TAK)
• Śpiewając hymn należy siedzieć po turecku. (NIE)
• Nasz hymn został napisany przez Józefa Wybickiego. (TAK)
• Hymn został napisany we Francji ponad 20 lat temu. (NIE)
• Gdy powstawał nasz hymn Polska była wolnym krajem i wyglądała tak jak dzisiaj.
(NIE)
• Polski hymn rozlega się podczas ważnych uroczystości narodowych. (TAK)
FLAGA 4 – Za właściwe sześć odpowiedzi dotyczące polskiego hymnu Mały Polak otrzymuje
kolejną, już czwartą flagę.
7. FLAGA – wykonanie flagi.
(przewidywany czas: 4 minuty)
Dzieci otrzymują białe prostokąty, na których naklejają otrzymany wcześniej pasek
czerwonego papieru(za pomocą kleju lub dwustronnej taśmy klejącej – przyklejonej
wcześniej przez nauczyciela). Każda gotowa już flaga zostaje przyklejona do małego
patyczka lub słomki(za pomocą kleju lub dwustronnej taśmy klejącej).
FLAGA 5 – Za dobrze wykonane zadanie Mały Polak dostaje kolejną, piątą już flagę.
8. Pytania dotyczące flagi
(przewidywany czas: 3 minuty)
Nauczyciel sprawdza zapamiętane przez dzieci wiadomości dotyczące flagi:
• Czy pamiętacie co oznacza kolor biały? (czystość i niewinność)
• Co oznacza kolor czerwony? (waleczność, odwagę i przelaną krew)
• Kiedy wywieszamy flagę? (w czasie świąt narodowych)
• Kiedy obchodzimy dzień flagi? (2 maja)
• Kiedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości (11 Listopada)
FLAGA 6 – Za trafne odpowiedzi dotyczące flagi, Mały Polak otrzymuje szóstą flagę. 9. Mapa Polski. (załącznik 5)
(przewidywany czas: 5 minut)
Dzieci siadają naprzeciwko konturowej mapy Polski, na której naznaczono kilka punktów (4) i
rzekę Wisłę.


Nauczycielka prosi chętne dzieci o przeczytanie na głos napisów umieszczonych pod
ilustracjami. Zadaniem wybranego przez nauczyciela (chętnego) dziecka jest umieszczenie
wybranej ilustracji wraz z podpisem w odpowiednim miejscu na mapie Polski. Są to:
-RZEKA WISŁA
– TATRY
– MORZE BAŁTYCKIE
-WARSZAWA
-Nazwa miejscowości, w której odbywają się zajęcia – w zależności od miejsca,
w którym odbywają się zajęcia nauczyciel stawia piątą kropkę na mapie.
Można też przyczepić kartkę z danej miejscowości lub jej herb z nazwą
miejscowości.
FLAGA 7 – Za właściwe umieszczenie na mapie pięciu ważnych miejsc w naszym kraju Mały
Polak dostaje siódmą flagę.
10. Zakończenie i podsumowanie zajęć.
(przewidywany czas: 5 minut)
Była to ostatnia flaga, którą mógł zdobyć bohater naszego filmu (W zależności od tego czy
zostało wykonane zadanie dodatkowe mały Polak ma siedem lub osiem flag). Policzmy razem
zdobyte flagi.
W podziękowaniu za Waszą piękną pracę Mały Polak przygotował dla Was dzisiaj
pamiątkowe dyplomy. Patrząc na nie, przypominajcie sobie wszystko to, o czym mówiliśmy i
czego nauczyliśmy się dzisiaj.
POWTÓRZENIE I UTRWALENIE PRZYSWOJONYCH TREŚCI
Zaleca się, by przyswojone w tym dniu treści zostały powtórzone z dziećmi w najbliższym
tygodniu. W widocznym miejscu w klasie powinna znajdować się konturowa mapa Polski
oraz trzy symbole narodowe naszego kraju.

ZADANIE DODATKOWE– wierszyk „Polak Mały”
Jeśli lekcja została przedłużona, nauczycielowi zostało trochę czasu(zrezygnował z któregoś z
wcześniejszych punktów) lub po jakimś czasie chce nawiązać do przeprowadzonej lekcji,
może nauczyć dzieci i powiedzieć razem z nimi wierszyk „Polak Mały”.
Treść wierszyka:
Nauczycielka: Kto Ty jesteś?
Dzieci: Polak mały.
N: Jaki znak twój?
Dz: Orzeł biały
N: Gdzie ty mieszkasz?
Dz: Między swemi.
N: W jakim kraju?
Dz: W polskiej ziemi.
N: Czym ta ziemia?
Dz: Mą ojczyzną.
N: Czym zdobyta?
Dz: Krwią i blizną.
N: Czy ją kochasz?
Dz: Kocham szczerze.
N: A w co wierzysz?
Dz: W Polskę wierzę…

Załącznik 4
„Mazurek Dąbrowskiego”
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz…
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz…
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz…

Materiały graficzne
do wydruku
(na kolejnych stronach pdf)
… załączniki

#arkusze #ASD #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #storytelling #szkoła #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #ZespółAspergera #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: