INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

Imię i nazwisko dziecka……..Data urodzenia…..
Dane przedszkolaPrzedszkole Nr ….  grupa…..
Wychowawca…………Koordynator zespołu……
Podstawa opracowania IPET Nr orzeczeniaOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Nr ….  Data wystawienie orzeczenia…….
Czas realizacji programuEtap edukacji przedszkolnej           
Realizacja zaleceń zawartych    w orzeczeniu          – realizacja kształcenia odbywać się będzie na oddziale specjalnym –  organizowanie zajęć rewalidacyjnych z nauczycielem posiadającym kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w celu rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych oraz umiejętności komunikacji, – organizowanie zajęć logopedycznych oraz korekcyjno kompensacyjnych, – organizowanie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, – współpraca z rodzicami,……
Co przedszkole zapewnia:  
Warunki do nauki, zabawy, sprzęt specjalistyczny, środki dydaktyczneW procesie edukacyjnym i terapeutycznym indywidualizować pracę z dzieckiem, uwzględniając aktualny rozwój poznawczy, emocjonalno -motywacyjny oraz jego potrzeby. Uwzględniać w procesie edukacji i terapii ograniczenia, deficyty dziecka. Ukazywać praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy oraz możliwość wykorzystania jej w praktyce. Podczas zajęć przedszkolnych wykorzystywać różnorodne środki dydaktyczne stosownie do potrzeb prowadzonych zajęć Posadzić dziecko w sali przedszkolnej stosownie do wady wzroku – blisko nauczyciela. Zadbać o higienę wzroku, robiąc przerwy.  W razie trudności z prawidłowym spostrzeganiem – pozwalać mu dotknąć, przybliżać sobie przedmioty. Stosować kilkukrotnie w ciągu dnia stymulację wzroku poprzez np.: skupianie wzroku na przedmiotach, wychwytywanie w otoczeniu przedmiotów podobnych, pokazywanie wzrokiem przedmiotów, o których mówi druga osoba. Przerzucanie spojrzenia z jednego przedmiotu na drugi, zbliżonych do linii środkowej, następnie chwytanie ich oburącz przekładając z ręki do ręki. Wodzenie wzrokiem za przedmiotami oświetlonymi, wydającymi dźwięki, itp. Zachęcać dziecko do poznawania świata różnymi zmysłami. Stymulację wzroku łączyć ze stymulacją dotykową poprzez badanie różnych faktur, przedmiotów.
Zajęcia specjalistyczne organizowane indywidualnie i z całą grupą – Zajęcia organizowane indywidualnie: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne.  – Zajęcia z grupą- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.  
Inne zajęcia 
Integracja dziecka ze środowiskiem rówieśniczymRozwijać kompetencje i umiejętności społeczne, asertywne i empatię. Budować adekwatne poczucie wartości – bazując na pozytywnych doświadczeniach dziecka, jego mocnych stronach, uświadamiając też dziecku jego słabsze strony i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Modelować właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych.
Przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłymPowyższe wskazania do pracy z dzieckiem systematycznie realizowane przyczynią się do poprawy umiejętności społecznych w relacjach z innymi, pozwolą aktywizować społecznie, wzbogacą komunikację, usprawnią organizację pracy, umożliwią przyswojenie wiadomości i umiejętności dostosowanych do jego umiejętności poznawczych. Ich realizacja ułatwi start szkolny jak również wejście w dorosłość.
Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawnościPolecenia kierować bezpośrednio od dziecka, w przypadku przeciążenia sensorycznego możliwość odseparowania i wyciszenia, zapewnienie przestrzeni osobistej w trakcie zajęć na dywanie.   Tablice, materiały edukacyjne powinny być umieszczone w widocznym dla dziecka miejscu.
Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów (kto w ramach jakich zajęć i jakie działania podejmuje)
Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym Działania o innym charakterze: – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia logopedycznezapewnić dziecku komfort sensoryczny poprzez eliminację nadmiaru bodźców rozpraszających, stworzyć możliwie dobre warunki do uczenia się i rozumienia sytuacji, wymagań poprzez unikanie zmian w rytmie dnia, nauczyć dziecko koncepcji czasu, próbować tworzyć razem z nim rozkłady zajęć w formie planów aktywności, w trakcie zajęć edukacyjnych maksymalnie obrazować przedstawiane treści językowe, dostosować do dziecka formy i metody (dostosowanie wymagań edukacyjnych, zasady postępowania z dzieckiem, system motywacyjny,) wspomaganie rozwoju osobistego dziecka, samoświadomości, relacja z dzieckiem twarzą w twarz, dostarczać dziecku możliwości wpływania na przebieg zajęć, modelować relację z rówieśnikami (zabawy i ćwiczenia oparte na korzystaniu z tych samych pomocy, wymianie, działania naprzemiennego) wspieranie rozwoju umiejętności porozumiewania się z otoczeniem: komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej, rozumienia i nadawania komunikatów, mówienie do dziecka bardzo prostymi zdaniami, z akcentowaniem także gestem słów kluczowych, żywa ekspresja emocjonalna towarzysząca komunikacji
USTALENIA DOTYCZĄCE POMOCYUSTALENIA DYREKTORA
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku spośród podanych poniżej: 1.       zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 2.       zajęcia rewalidacyjne, 3.       porady i konsultacje.FormaOkres udzielania pomocy Wymiar godzin
·     zajęcie korekcyjno-kompensacyjne ·     zajęcia rewalidacyjne ·     Integracja sensoryczna ·     zajęcia logopedyczne ·     zajęcia z psychologiem    Etap edukacji przedszkolnej45 min/tydz 1h/tydz. 45 min/tydz 45 min/tydz. 45 min/tydz
Program zajęć rewalidacyjnychOgólny zarys, szczegółowy program w załączniku do IPET-u  Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych              i osobowości dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie edukacyjnym realizowanym w przedszkolu,  a w dalszej kolejności przygotują go do roli ucznia w szkole. Aktywizowanie społeczne dziecka, wzbogacając komunikację, usprawniając organizację pracy, umożliwiając przyswajanie wiadomości i umiejętności dostosowanych do jego możliwości poznawczych. Wspieranie rozwoju umiejętności porozumiewania się z otoczeniem: komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej, rozumienia i nadawania komunikatów, rozwijanie orientacji przestrzennej, kierunków, schematu ciała.
Zakres dostosowania programu wychowania przedszkolnegoSposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego
zapewnić poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę życzliwości, ciepła emocjonalnego udzielać bieżących informacji zwrotnych o postępach i efektach dostrzegać i akcentować sukcesy, osiągnięcia, podjęty wysiłek bazować na pozytywnych stronach dziecka, jego umiejętnościach, zainteresowaniach tempo i rytm pracy dostosowywać do aktualnego stanu psychofizycznego  (w razie potrzeby robić częste, krótkie przerwy w pracy, stosować zmienne tempo, dać czas na odpowiedź), stopniować trudności bardzo często, na bieżąco oceniać różne formy pracy stosować metody angażujące różne procesy poznawcze (wzrokowe, słuchowe, manualne, myślowe) ciągle kontrolować, nadzorować, mobilizować i motywować do pracy w miarę możliwości włączać do zadań grupowych stosować metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów, wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych podczas wydawania poleceń zachowywać kontakt wzrokowy, ale uszanować przestrzeń osobistą, stosować przejrzyste zasady, oczekiwania, bazować na wzmocnieniach pozytywnych, pochwałach, stosować krótkie i jasne komunikaty, unikać długich wywodów i komentarzy        udzielać wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami stwarzać sytuacje sprzyjające nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami (np. przydzielanie zadań grupowych, motywowanie do udziału w imprezach, uroczystościach, konkursach) trenować umiejętności społeczne rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej modelować pożądane zachowania uczyć przewidywania skutków swoich nieprawidłowych zachowań kształtować poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie uczyć planowania i organizowania pracy związanej z wykonywaniem określonych zadań udzielać wsparcia emocjonalnego w sytuacjach stresowych i trudnych poprzez wskazywanie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami umożliwić wyrażanie tego, co ucznia aktualnie martwi, czego się obawia uczyć rozładowywania nagromadzonych napięć w sposób bezpieczny i akceptowany społecznie kształtować zdolności racjonalnego kierowania swym postępowaniem rozwijać umiejętność autorefleksji, krytycyzmu wobec swoich zachowań uświadamiać konsekwencje własnych negatywnych zachowań ćwiczyć umiejętność kontroli emocji, panowania nad gniewem, złością umożliwić wyciszenie i odpoczynek, wdrażać do stosowania ćwiczeń i technik relaksacyjnych uczyć przyjmowania ocen i krytyki ze strony innych wdrażać do przestrzegania obowiązujących zasad i norm wykorzystywać i wzmacniać zdolności, mocne strony podnosić samoocenę motywować do podejmowania działań o charakterze prospołecznym
FORMY I METODY PRACY Z DZIECKIEM
 Formy pracyMetody
Podczas zajęć obowiązkowych    Zajęcia prowadzone będą indywidualnie i z całą grupą.     Zajęcia prowadzone będą indywidualnie i z małą grupą.          Stosowane metody : – słowne, – problemowe, – praktyczne, ·         trening umiejętności społecznych ·         Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ·         metoda obserwacji, pokaz ·         metoda zadań stawianych do wykonania ·         metoda wpływu osobistego ·         Symultaniczno sekwencyjna metoda czytania ·         Programowanie języka-metoda Krakowska ·         techniki aktywnego rozluźniania ·         ………
Podczas zajęć dodatkowych
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Działania wspierające rodziców·  Udział rodziców w spotkaniach zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej. ·  Zapoznanie rodziców z podstawą programową i stosowanymi metodami pracy z dzieckiem. ·  Pozyskanie informacji nt zachowania dziecka w sytuacjach codziennych w domu. ·  Kierowanie rodziców do specjalistów. ·  Wspólne opracowanie skutecznego systemu nagradzania dziecka. ·  Warsztaty kompetencji rodzicielskiej „Szkoła dla rodziców” ….
Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań-systematyczna wymiana informacji na temat aktualnego funkcjonowania, stanu zdrowia i psychofizycznego dziecka, aktualnych osiągnięć i trudności, -udzielanie rodzicom wskazówek do pracy dziecka w domu, -udzielanie rodzicom porad dotyczących rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych, edukacyjnych.
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
INSTYTUCJAZakres współpracyOkres współpracyOsoby do kontaktu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w …..Współpraca z pracownikami poradni: – wymiana doświadczeń, wspólne ustalenie strategii i wybór najlepszych metod pracy z dzieckiem, – pedagogizacja rodziców na zebraniach z rodzicami.Etap edukacyjnyDyrektor poradni członek zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
Placówka Doskonalenia Nauczycieli w ……Przedstawienie oferty edukacyjnej, udział nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji,Na bieżącoczłonek zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Inne instytucje Fundacje, Stowarzyszenia, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoły Podstawowe w ….,Współpraca ze specjalistami : – wymiana doświadczeń, wspólne ustalenie strategii i wybór najlepszych metod pracy z dzieckiem, – przedstawienie oferty edukacyjnej ośrodka na zebraniu z rodzicami, – badanie losów absolwentów przedszkola.Na bieżącoczłonek zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
             

Czytelne podpisy uczestników zespołu:                                                                      Podpis Dyrektora:

Opracowała: Katarzyna Miedziak

źródło: p2.lubsko.eu

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: