IPET – czym jest? Konstrukcja dokumentu, przykłady zaleceń, ewaluacja

IPET to tajemniczo brzmiący skrót, który być może nic nam od razu nie mówi. Jest to skrót nazwy dokumentu, a mianowicie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, opracowywanego dla uczniów niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny w oparciu o orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. IPET-y opracowywane są dla każdego ucznia indywidualnie przez zespół specjalistów.

Czym jest IPET?

Skrótem IPET określamy , czyli ważny dokument, w oparciu o który odbywa się nauczanie dziecka z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub przedszkolu. IPET tworzy się w szkole, za jego napisanie odpowiedzialni są nauczyciele dziecka ale i jego rodzice, pedagog, psycholog oraz każda inna osoba, która pracuje lub pracować będzie z dzieckiem. IPET powinien być przygotowany przez zespół specjalistów najpóźniej do dnia 30 września lub w terminie 30 dni od daty przekazania orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej przez rodziców dziecka. IPET zostaje wydany na taki czas, na jaki obowiązujące jest orzeczenie, nie dłużej jednak niż na okres etapu edukacyjnego, np. klas I-III, IV-VIII lub szkoły ponadpodstawowej. IPET sporządzany jest w kilku egzemplarzach, o wydanie kopii może bowiem wnioskować rodzic lub pełnoletni uczeń, którego dokument dotyczy.

Dla kogo tworzy się IPET?

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny tworzony jest dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w tym dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, słabosłyszących i niesłyszących, niedowidzących oraz niewidomych, dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci z afazją, w tym afazją ruchową, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie.

Co powinien zawierać IPET?

IPET tworzony jest na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, czyli oceny jego słabych i mocnych stron oraz opisu funkcjonowania w różnych sferach. Czyniona jest ona na podstawie orzeczenia, informacji pozyskanych od nauczycieli oraz rodziców. IPET powinien zawierać wiele ważnych informacji, odnośnie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, w tym zakres dostosowań wymagań edukacyjnych, zgodnie z wydanym przez poradnię orzeczeniem. Powinna się tam znaleźć informacja o zajęciach rewalidacyjnych, jakie przyznane zostają dziecku w ramach IPET-u, np. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym (mającym trudności z funkcjonowaniem społecznym), resocjalizacyjne dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie (przejawiającej poważne trudności z funkcjonowaniem społecznym) czy zajęcia rewalidacyjne adresowane dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, wadą wzroku czy wadą słuchu.

Istotne jest także opisanie działań zespołu specjalistów, w tym nauczycieli i terapeutów, jakie podjęte zostaną w celu pomocy dziecku, w tym wymiar godzinowy oraz tematykę tych zajęć, np. zajęcia z logopedą, psychologiem, itp. Następnie należy opisać formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakie otrzyma dziecko, w tym zajęcia wyrównawcze czy indywidualne zajęcia z jakiegoś przedmiotu, z którego ma największe trudności. Zawrzeć warto również informacje na temat metod i technik wspierania pracy ucznia, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii i alternatywnych metod komunikacji.

IPET – konstrukcja dokumentu krok po kroku

Skoro wiemy już, co zawierać powinien IPET, warto przybliżyć sobie formę takiego dokumentu oraz zawartość jej poszczególnych części. Część początkowa do wstęp, w którym zawarte są dane dziecka: jego imię, nazwisko, data urodzenia, nazwę szkoły i oznaczenie klasy, etap edukacyjny, na który opracowany jest dokument, podstawę jego opracowania, czyli nazwę i numer orzeczenia z poradni, jak i skład zespołu, który opracowuje dokument. We wstępie należy również określić zakres dostosowań wymagań edukacyjnych, który wynika bezpośrednio z pozyskanego z poradni orzeczenia.

Część pierwsza dokumentu obejmuje sformułowanie celów, w tym istotne są cele edukacyjne, np. zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, życzliwej atmosfery w czasie zajęć, jak również zapewnienie mu wykorzystywania w pełni posiadanego potencjału oraz doskonalenie obniżonych sprawności. Ważne są również cele terapeutyczne, w tym stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego, kształtowanie właściwych nawyków zachowania się, budowanie pozytywnej samooceny i wiary w siebie, stymulowanie mowy i nawiązywanie prawidłowych relacji z innymi, doskonalenie funkcji poznawczych oraz sprawności manualnej.

Kolejne części obejmują opisanie funkcjonowania dziecka, w tym jego mocnych i słabych stron, które należy doskonalić. Opisywane są takie sfery jak funkcjonowanie społeczne, komunikacja i mowa, poznawanie za pomocą zmysłów, funkcjonowanie poznawcze, motoryka mała i duża, umiejętności typowo szkolne oraz samodzielność i czynności samoobsługowe.

Następna część obejmuje działania, mające na celu wspieranie rodziców dziecka, np. udzielanie im fachowych porad, zapewnienie konsultacji ze specjalistami, w tym nauczycielami, psychologami, terapeutami, rozmowy o charakterze wspierającym, regularne spotkania z nauczycielami czy systematyczne udzielanie informacji o funkcjonowaniu dziecka.

Na końcu znajdują się informacje na temat wymiaru godzinowego każdej formy przyznanego wsparcia. Następnie jest miejsce na dokonanie oceny podejmowanych działań, czyli ich skuteczności. Jest to tak zwana wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, dokonywana przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego.

IPET – przykłady zaleceń dla konkretnych problemów

Skoro wiemy już, jakie informacje znajdują się w IPET-cie, warto wiedzieć, jakie zalecenia odnośnie konkretnych problemów mogą znaleźć się w tym dokumencie. Jakie rodzaje trudności może mieć dziecko niepełnosprawne?

Może przejawiać trudności w:

  • Funkcjonowaniu poznawczym – dotyczy to zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które cechują się niższym niż przeciętny potencjałem poznawczym: ich możliwości są mniejsze niż przeciętnego rówieśnika. Warto stymulować zwłaszcza te, które są obniżone, np. zakres słownictwa, umiejętność dokonywania syntezy wzrokowej (np. podczas układania puzzli). Doskonalić warto również umiejętności manualne oraz sprawność grafomotoryczną, tak ważną podczas nauki pisania, np. poprzez rysowanie po śladzie, rysowanie szlaczków.
  • Funkcjonowaniu społecznym – dzieci niepełnosprawne mogą przejawiać trudności w okazywaniu, nazywaniu oraz kontrolowaniu swoich emocji, mogą mieć trudności z czekaniem na swoją kolej, reagowaniem adekwatnym do sytuacji, nawiązywaniem kontaktów z innymi. Warto w tym wypadku wdrożyć odpowiednie kroki, w tym ćwiczenia z zakresu nazywania i rozpoznawania emocji, zabawy w grupie.
  • Przebiegu mowy oraz komunikacji – dziecko niepełnosprawne z racji swojego stanu zdrowia oraz poziomu funkcjonowania może mieć trudności z nawiązywaniem relacji z innymi i to z różnych powodów, np. poprzez poważną wadę wymowy, trudności z wysławianiem się lub z powodu nieśmiałości, np. spowodowanej poważną wadą słuchu czy wzroku. Warto w tym zakresie zachęcać dziecko do wypowiadania się oraz wzbogacać jego zakres słów, np. poprzez czytanie książeczek.
  • Percepcji zmysłowej – dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą przejawiać również trudności w tak zwanej percepcji zmysłowej, czyli poznawaniu świata za pomocą zmysłów, np. wzroku lub słuchu, co wynikać może z ich stanu zdrowia.
  • Przebiegu umiejętności szkolnych – trudności w nauce szkolnej mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym z obniżonych możliwości poznawczych ale i problemów z konkretnych przedmiotów. W ramach IPET-u należy doskonalić umiejętności szkolne w zakresach, których dziecko jeszcze nie opanowało.
  • Samoobsłudze – wiele dzieci niepełnosprawnych cechuje się mniejszym niż rówieśnicy poziomem samodzielności w działaniu. Warto zachęcać dziecko do samodzielności, w tym podczas jedzenia, ubierania się, korzystania z toalety.

Rodzic a tworzenie i zaakceptowanie IPET-u

Rodzice mogą i powinni brać udział w tworzeniu IPET-u, ponieważ oni najlepiej znają swoje dziecko, mogą podpowiedzieć nauczycielom, jakie sfery należy doskonalić oraz dowiedzieć się, jak pracować z dzieckiem z domu. Praca po lekcjach jest bowiem nie mniej istotna niż praca szkolna, powinna stanowić jej kontynuację.

Ewaluacja IPET-u – analiza skuteczności programu

Samo skonstruowanie dokumentu to oczywiście nie wszystko. Jego wdrożenie to kolejny element pracy z dzieckiem, następnie przychodzi czas na jego ewaluację, czyli analizę skuteczności IPET-u powinna mieć ona miejsce przynajmniej dwa razy w ciągu roku i przyjmować formę – wspomnianej na początku – wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka. Należy, pod kątem IPET-u, opisać mocne i słabe strony dziecka oraz ustalić w jakim stopniu zalecone działania przyczyniły się do zniwelowania trudności dziecka, a jakie niedoskonałości należy dalej stymulować. Na tej podstawie należy zmodyfikować dokument tak, aby odzwierciedlał aktualne potrzeby dziecka, np. uczeń nie potrzebuje już wsparcia logopedy ale przydałoby się wsparcie psychologiczne, gdyż wkracza w okres dojrzewania.

Informacje na temat Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego są istotne dla każdego rodzica dziecka niepełnosprawnego, które posiada stosowne orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej ale i dla jego nauczycieli oraz terapeutów, którzy z uczniem pracują.

źródło: https://edukuj.pl/ipet.html

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny IPET

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY
Data spotkania Zespołu w celu z opracowania IPET: 29.09.2021

I. METRYCZKA
1
Imię i nazwisko dziecka/ ucznia
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2
Nazwa przedszkola / szkoły
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3
Grupa/ klasa
I etap edukacyjny

4
Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nazwa poradni
psychologiczno-pedagogicznej, która wydala orzeczenie.
xxxxxxxxxxxxxxxx
5
Orzeczenie wydano z uwagi na:
Niepełnosprawność ruchowa – afazja.

6
Okres na jaki wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
I etap edukacyjny

II. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA, w
– rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
DIAGNOZY CZĄSTKOWE
Źródło informacji
Analiza funkcjonowania
Analiza orzeczenia
Diagnoza medyczna: Afazja czuciowo–ruchowa
Diagnoza psychologiczna:
– zaburzenia języka wszystkich jego płaszczyzn;
– rozwój mowy biernej i czynnej opóźniony;
– udzielanie niewłaściwych odpowiedzi na pytania;
– słownictwo nieadekwatne do wieku;
– xxx;
– xxx;
– xxx;
– xxx;
Obserwacje nauczycieli
– w czasie pracy na lekcji wymaga stałej pomocy nauczyciela …;
– ma trudności z rozumieniem mowy;
– trudności z nauką wierszyków;
– dzieli proste wyrazy na sylaby;
– ma trudności w definiowaniu pojęć;
– litery i cyfry pisze niekształtnie i niestarannie;
– xxx;
– xxx;
-xxx;
Pedagog
Uczeń wymaga zwiększonej motywacji do pracy; trudności komunikacyjne utrudniają rozumienie wypowiedzi dziecka; …
Logopeda
Zaburzenia języka (afazja czuciowo-ruchowa), opóźniony rozwój mowy biernej i czynnej…
Inne źródła

opracowane wyniki rozpoznania przeprowadzonego w placówce
PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA
na podstawie diagnoz cząstkowych
Obszar funkcjonowania
Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze
Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka

Mocne strony
Obszary wymagające wsparcia

Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża).
xxx
xxx
xxx
Sprawność rąk ucznia (motoryka mała).
xxx
xxx
xxx
Zmysły (wzrok, słuch, węch, równowaga) i integracja sensoryczna.
xxx

xxx
xxx
Komunikowanie się oraz artykulacja.
xxx
xxx

xxx

Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych, zakres opanowania treści programowych, osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie).
xxx

xxx

xxx

Sfera emocjonalno-motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywanie trudności itp.).
xxx
xxx
xxx
Samodzielność.
xxx
xxx
xxx
Szczególne uzdolnienia.
xxx
xxx
Stan zdrowia ucznia (w tym przyjmowane leki).
xxx

III. PROGRAM
CELE EDUKACYJNE
CELE TERAPEUTYCZNE
Ogólne:
Stwarzanie warunków umożliwiających dziecku odnoszenie sukcesów edukacyjnych budujących poczucie własnej wartości ucznia oraz rozwijającego motywację i chęć do nauki.
Realizowanie celów zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Wspieranie całościowego rozwoju dziecka w celu osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym.
Ogólne:
Rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka, minimalizowanie zaburzeń rozwojowych, kompensowanie i wyrównywanie deficytów oraz rozwijanie i wzmacnianie potencjałów rozwojowych.
Budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
Stymulacja mowy i usprawnianie komunikowania się z rówieśnikami. Rozwijanie procesów poznawczych.

Szczegółowe;
Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego to:
1) xxx
2) xxx
3) xxx
Szczegółowe:
– xxx
– xxx
– xxx
– xxx
– xxx

1. ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA I WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH (Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania.)
Realizowane programy
W pracy z uczniem realizacja programów edukacyjnych, które są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego (Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.):
1. Edukacja wczesnoszkolna: xxx
2. Język angielski: xxx
3. Religia: xxx
Warunki zewnętrzne (w tym stanowisko pracy).
– zapewnienie dziecku miejsca blisko nauczyciela….;
– pomoc nauczyciela wspomagającego …;
Organizacja pracy na zajęciach (w tym formy i metody).
– zapewnienie spokojnej atmosfery podczas zajęć;
– częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie części zadań);
– odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego;
– xxx;
Monitorowanie pracy
i ocenianie.
– stosowanie wzmocnień pozytywnych, modyfikowanie do podejmowania aktywności;
– akcentowanie każdych, nawet drobnych sukcesów;
– xxx
Sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

– uczeń nie wymaga sprzętu specjalistycznego;
– wykorzystywane będą dostępne środki:
– xxx
Inne

Język angielski
Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego w zależności od możliwości ucznia:
1. Zasad prezentacji materiału:
– kierowanie krótkich i zrozumiałych poleceń w prostej formie;
– xxx

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
pomaganie w wykonywaniu ćwiczeń; formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń; wydłużanie czasu na opanowanie materiału;
3. Zasad oceniania:
dostosowanie wymagań do możliwości ucznia; stosowanie zrozumiałego dla dziecka systemu oceniania; uwzględnienie przy ocenianiu możliwości wystąpienia błędów mających; związek z wadą wymowy; xxx
Dostosowanie systemu wymagań:
1. Rozumienie ze słuchu ; xxx
2.Mówienie – uczeń potrafi: xxx
3. Czytanie – uczeń potrafi: xxx
4. Pisanie – uczeń potrafi: xxx
5. Słownictwo – uczeń zna podstawowe słownictwo dotyczące: xxx

2. ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTOW prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia- w tym w zależności od potrzeb –na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym
Z zakresu działań o charakterze rewalidacyjnym. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności w zakresie czynnym i biernym, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej.

Zintegrowane działania to:
– motywowanie ucznia do częstego wypowiadania się;
– docenianie i nagradzanie każdej próby komunikowania się;
– włączanie ucznia w dyskusję z innymi uczniami w klasie;
– xxx

Działania o innym charakterze.

3. FORMY, OKRES UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORAZ WYMIAR GODZIN, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
Formy pomocy
Okres udzielania pomocy
Wymiar godzin
Kto realizuje
Zajęcia rozwijające uzdolnieniaZajęcia rozwijające umiejętności uczenia sięZajęcia dydaktyczno –wyrównawczeZajęcia specjalistycznego
– korekcyjno-kompensacyjne
– logopedyczne

– rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

– socjoterapeutyczne
– inne o charakterze terapeutycznym

rok szkolny 2021/2022
rok szkolny 2021/20221 godz. tyg.

1 godz. tyg.logopeda

pedagog szkolnyZajęcia z psychologiemZajęcia z pedagogiemZajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawoduPorady i konsultacje
Rok szkolny 2021/2022
Według potrzeb

Inne


4. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA oraz w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
Działania wspierające rodziców.
– bieżące informacje o postępach dziecka;
– wskazówki do pracy z dzieckiem w domu np.
w celu utrwalenia określonych umiejętności, opanowania technik szkolnych;
– porady wychowawcze dotyczące podnoszenia motywacji dziecka do nauki, pokonywania trudności itp.;
– xxx
Zapewnienie warunków do nauki.
– udzielanie rad w kwestii doboru pomocy dydaktycznych mogących ułatwić dziecku funkcjonowanie w szkole;
– omówienie sposobów pracy z dzieckiem w domu w celu utrwalenia efektów działań;
– xxx
Zapewnienie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
– ustalenie i omówienie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. zajęć logopedycznych;
– przekazywanie informacji na temat efektów pracy z uczniem w formach zapewnianych przez rodziców poza szkołą;
– xxx
Zapewnienie innych zajęć (odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne) w szczególności zajęć rewalidacyjnych.
Informowanie o kierunku bieżącej pracy, zapoznanie z celami zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych;
– xxx
Integracja ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.
– ustalenie sposobów integracji ucznia ze środowiskiem rówieśniczym…
Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
– ustalenie sposobów przygotowywania ucznia do samodzielności …

5. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE, RESOCJALIZACYJNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań.
Rodzaj zajęć
Okres realizacji zajęć
Wymiar godzin
Kto realizuj
Zajęcia rewalidacyjne- rewalidacja ogólnorozwojowa, w tym rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
23 X 2021 –
22 VI 2021
2 godz.
Tygodniowo
xxx
Zajęcia rewalidacyjne.
Cel główny zajęć:
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości. Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji w tym ….
Cele szczegółowe zajęć:
wzbogacanie zasobu słownictwa,
utrwalanie umiejętności związanych z rozumieniem i nadawaniem mowy;
xxx
Ćwiczenia rozumienia mowy na poziomie werbalnym i niewerbalnym oraz wzbogacanie zasobu słownictwa:
– rozpoznawanie mowy ciała, mimiki, gestykulacji, kontaktu wzrokowego;
– zabawa w odgadywanie emocji przeżywanych przez innych ludzi;
– xxx.
Ćwiczenia stymulujące rozwój języka ( rozwijające ekspresję mowy, doskonalące wypowiedź spójną i logiczną):
– słuchanie treści opowiadań podawanych ustnie lub w połączeniu z materiałem konkretnym i odpowiadanie na pytania związane z treścią opowiadań;
– xxx

Ćwiczenia usprawniające umiejętność komunikowania się, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugą osobą, prowadzenia dialogu:
– zachęcanie dziecka do zadawania pytań na interesujący temat;
– układanie pytań do ilustracji;
– xxx
Ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi, spostrzegawczość, percepcję i pamięć wzrokową:
Ćwiczenia na materiale bezliterowym:
– układanie
– szukanie
– wyszukiwanie
– składanie

Ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi, percepcję i pamięć słuchową;
– rozróżnianie dźwięków (pojazdy, zwierzęta);
– odtwarzanie rytmu zgodnie z układem przestrzennym;
– xxx
Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, wyobraźnię
– budowanie z klocków różnych kompozycji;
– zgadywanki: chowanie do woreczka przedmiotów o różnej fakturze i rozpoznawanie ich za pomocą dotyku;
– xxx
Doskonalenie techniki czytania (czytanie sylab oraz wyrazów)
– wysłuchiwanie samogłosek w sylabach dwuliterowych otwartych;
– samodzielne tworzenie i odczytywanie sylab otwartych ze wszystkimi samogłoskami, np. la, ba, itp.;
– xxx
Usprawnianie i doskonalenie techniki pisania:

– ćwiczenia w kształtnym pisaniu liter małego i wielkiego alfabetu;
– rozkładanie liter na mniejsze graficzne cząstki;
– xxx
Rozwijanie umiejętności matematycznych:

– porównywanie liczebności dwóch zbiorów;
– porządkowanie zbiorów według ich liczebności;
– xxx
Ćwiczenia grafomotoryczne:
– pogrubianie konturów;
– rysowanie wzorów po śladzie kropkowym;
– xxx
Rozwijanie emocji:

– rozpoznawanie , nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych;
– wyrażanie emocji przez gesty, postawy, mimikę twarzy (zabawy a lustrem, scenki, pantomimy);
– xxx
Wspomaganie rozwoju społecznego:
– uczenie i wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą;
– zachęcanie do zabaw naśladowniczych, konstrukcyjnych itp.;
– xxx
Usprawnianie myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego.
– układanie w kolejności elementów historyjki obrazkowej, opowiadanie ułożonej historyjki;
– kończenie opowiadania według własnego pomysłu;
– xxx
Formy pracy:
Indywidualna
Metody:
wielofunkcyjne działania praktyczne angażujące równocześnie sfery percepcyjno-motoryczne …
Środki dydaktyczne:
teksty do czytania, obrazki, historyjki obrazkowe …
Czas realizacji:
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie przez cały rok w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej.
Procedury osiągania celów:
Dostosowanie wymagań i zabiegów dydaktycznych do możliwości poznawczych dziecka …
Ewaluacja:
Obserwacja werbalnych i niewerbalnych zachowań ucznia, obserwacja realizacji wykonanych zadań …

6. ZAKRES WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI UCZNIA

przeprowadzenie wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczennicy;
omawianie założeń IPET;
omawianie postępów w trakcie realizacji programu, dokonywanie korekt i modyfikacji na skutek obserwacji prowadzonych przez rodziców

-i nauczycieli – zwłaszcza w zakresie socjalizacji dziewczynki i kontaktów rówieśniczych;

7. RODZAJ i SPOSÓB DOSTOSOWANI A WARUNKÓW ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie ( przypadku uczniów niepełnosprawnych, w zależności od potrzeb)
zapewnienie dziecku miejsca blisko nauczyciela;
pomoc nauczyciela wspomagającego na wybranych zajęciach edukacyjnych;
skracanie ilości zadań wykonywanych podczas lekcji;
xxx;

8. WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE REALIZOWANE INDYWIDUALNE LUB
W GRUPIE DO 5 UCZNIÓW (§ 6ust. 3)
W roku szkolnym 2021/2022 – nie dotyczy;

Skład Zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
Imię i nazwisko nauczyciela/specjalisty
Rodzaj zajęć
Data i podpis członka zespołu
Xxx
edukacja wczesnoszkolna (wychowawca)
Xxx
Xxx
zajęcia rewalidacyjne
Xxx
Xxx
język angielski
Xxx
xxx
zajęcia logopedyczne
Xxx
xxx
zajęcia z pedagogiem
Xxx

Data posiedzenia zespołu nauczycieli i specjalistów w celu opracowania IPET: 29.09.2021 r.

Data i podpis rodziców: Data i podpis Dyrektora
………………………………….
………………………………….

Katarzyna Urbanik

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek

Polecam wordpress.com

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: